Konvektor_thumb
Medzi výhody elektrických konvektorov GLAMOX patrí aj možnosť voľby typu ovládania konvektora. Pri voľbe riadiacej jednotky si je v prvom rade nutné premyslieť spôsob použitia v konkrétnych podmienkach danej miestnosti a podľa konkrétnej požiadavky následne zvoliť vhodný typ ovládacej jednotky. Ovládacie jednotky majú v sebe zabudovaný termostat prostredníctvom ktorého si môžete na jednotlivých konvektoroch nastaviť požadovanú teplotu , prípadne podľa požiadavky ho aj naprogramovať. Vo vrchnej časti každého konvektora sa nachádza priestor určený na umiestnenie riadiacej jednotky podľa výberu typu, kde sa jednoducho riadiaca jednotka vloží a zaklapne. Každá riadiaca jednotka počas prevádzky priebežne meria momentálnu teplotu a zmeny teploty a vyhodnocuje namerané hodnoty, prostredníctvom ktorých dáva impulz konvektoru kedy má opätovne začať kúriť.
Táto automatika riadenia, prostredníctvom riadiacej jednotky Vám umožní nastaviť si požadovanú teplotu v Stupňoch Celzia a nie je potrebné zvykať si na nekomfortné nastavenie úrovne teploty ako pri použití napríklad číselnej stupnice.
Riadiace jednotky majú nasledovné tri základné typy:
Extra typ:

GLAMOX „ET“

termostat
Ovláda sa prostredníctvom kolieska pomocou ktorého si je možné zvoliť požadovanú teplotu miestnosti v stupňoch Celzia. Keď je vo vykurovanej miestnosti dosiahnutá požadovaná navolená teplota, konvektor sa prepne do režimu keď nehreje a zohrievať začne opäť až keď je to nevyhnutne potrebné.

GLAMOX „DT“

digitálny termostat
Prostredníctvom digitálneho termostatu si môžete nastaviť požadovanú teplotu vykurovania miestnosti s presnosťou na jeden stupeň. V prípade , že sa nenachádzate doma , automaticky sa konvektor prepne do úsporného režimu, čím môžete dosiahnuť ešte priaznivejšiu úsporu nákladov za elektrickú energiu.

GLAMOX „CRG“

centrálna ovládacia jednotka
Určená do väčších budov, hotelov. Vhodná pre väčší počet konvektorov.

GLAMOX „GSM“

mobilná riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka ovládateľná prostred- níctvom mobilnej telekomunikačnej siete GSM aj s možnosťou programovania z mobilného telefónu. Stačí poslať jednu SMS Vášmu kúreniu domov, alebo na chatu a pokým prídete domov či na chatu privíta Vás teplo domova. Riadiaca jednotka GLAMOX GSM Vám dokáže sprostredkovať tento komfort a usporiť ďalšie prostriedky , môže byť použitá napr. aj v iných auto- matizovaných aplikáciách Vášho domu napr. môže plniť aj funkciu bezpečnostnej prevencie keď občas zapne osvetlenie a pod...